وارد شوید
x
x
x

سینوس های صورت

شاخص توده بدنی

رایگان
کد : product_386

محاسبه bmi شاخص توده بدنی آنلاین

باتوجه به اهمیت سلامتی و تناسب اندام، محاسبه وزن مناسب و میزان اضافه وزن براساس خصوصیات فیزیکی هر شخص امری ضروری است. جهت تعیین وزن مناسب شاخصهایی نیازاست و یکی ازآنها bmi یا شاخص توده بدنی ( Body Mass Index ) بوده و این نمایه میزان تناسب قد و وزن فرد را اندازه گیری میکند.

روش محاسبه bmi و تناسب قد و وزن

قد و وزن دو فاکتور مهم تعیین وزن مناسب و ایده آل هستند. برای افراد بالای 19 سال و غیر ورزشکار و غیر معلول روش محاسبه bmi مطابق نسبتی است و درآن وزن برحسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد برحسب متر میگردد و حاصل این تناسب شاخص توده بدنی یاهمان bmi بدن میباشدکه درتفسیر شاخص توده بدنی ( Body Mass Index ) ،میتوان میزان تناسب قد و وزن راتشخیص داد. ( جنسیت فرد در تعیین دامنه وزن مناسب و اضافه وزن فرد ناثیر گذاشته ).

پخش ویدئو